geometry - la géométrie


en Dreekaunt, Dreeakj
triangle

...
rhombus - un losange

en Rajchtwinkel
rectangle

en Feakaunt
square - un carré

en Fiefakj
pentagon(e)

Sassakjijch
hexagon(e)

Eirunt
oval(e)

en Kulla, Kjreiss
circle - un cercle

...
pyramid(e)

...
cone - le cône

en Ssi'linda
cylinder - un cylindre

en Ommkjreiss, ne Kügel, (en Baul)
sphere - une sphère, (boule)

...
cube


ne Akj - un angle
fäl Akjijch - polygon(e)